احتراما معیار ارزیابی شهرستانها و مناطق بخدمت ارسال می شود.