سلام
ضمن تشکر از همکاران گرامی برای ارسال فعالیتهای نیمسال اول ، نتیجه ارزیابی شهرستانها در لینک زیر آپلود شده است.