بسمه تعالی

احتراما به استناد برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی درخصوص برگزاری مسابقه نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی دهم Vision 1   (ردیف4)، دستورالعمل و شیوه نامه آن جهت بهره برداری سرگروه های محترم درس زبان انگلیسی استان های سراسر کشور ارایه می گردد. لازم به یادآوری است که توجه به اهداف سند ملی آموزش و پرورش بویژه بخش زبان انگلیسی می تواند راهنمای بهتری برای همکاران محترم باشد.

با تشکر

دبیرخانه راهبری کشوری درس زبان انگلیسی

مستقر در آموزش و پرورش استان اردبیل

سالتحصیلی 96-1395