سلام و احترام

متن كامل برنامه درسی ملی را می توانید از لینک زیر دریافت دارید.

(صفحات 37 و 38 اختصاصی زبان انگلیسی می باشد):

برنامه درسی ملی

متن كامل سند تحول آموزش و پرورش را هم می توانید از لینک زیر دریافت دارید.

سند تحول آموزش و پرورش