با توجه به نزدیکی امتحانات دی ماه روز پنجشنبه بیست و سوم آذرماه 1396 کارگاه و مجمعی در مورد " شیوه های نوین ارزشیابی " برای همکاران زبان متوسطه دوم در محل گروه های آموزشی منطقه موچش برگزار گردید.

در مورد اهمیت بحث ارتقای حرفه ای و شرکت همکاران و دانش آموزان در جشنواره ها نیز مطالبی بیان شد. این کارگاه با حضور آقای قاسمیان رئیس سنجش آموزش و پرورش استان کردستان در کارگاه عمومی همکاران

متوسطه ادامه داشت.گواهی حضور در کارگاه برای همکاران نیز صادر گردید.


با سپاس منیژه حسنی ، سرگروه زبان منطقه موچش